ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 087 441 3720

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 087 441 3720

เปิดหน้าต่อไป

รู้จักจังหวัดอุบลราชธานี

ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

  “เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”  

รู้จักจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี มักเรียกโดยทั่วไปสั้นๆ ว่า อุบลฯ อักษรย่อ อบ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่าแก่ อาทิ ภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้คือแห่เทียนพรรษา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช โดยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูมิประเทศแบบที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขาสลับซับซ้อนในชายแดนตอนใต้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอน้ำยืนและนาจะหลวย โดยมีเทือกเขาที่สำคัญคือทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก มีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างตัวจังหวัดและประเทศลาว และมีแม่น้ำสำคัญ ๆ ได้แก่ แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำที่สำคัญ ๆ หลายสาย มีลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ และลำโดมน้อยเป็นอาทิ

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนมากนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีการทำนาข้าวและเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น ปอแก้ว มันสำปะหลัง ถั่วลิสง มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และทำการประมงอยู่เล็กน้อย และยังมีอาชีพอื่น ๆ ที่สำคัญด้วย อาทิ อุตสาหกรรมและการค้าการบริการ จังหวัดอุบลราชธานีได้รับขนานนามว่า" เมืองนักปราชญ์ เมืองศิลปินแห่งชาติ"

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ภูมิศาสตร์ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงจำปาศักดิ์ (ประเทศลาว)
โดยพรมแดนบางช่วงใช้แม่น้ำโขงเป็นตัวกำหนด
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร

แนวพรมแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา รวมความยาวประมาณ 428 กิโลเมตรติดต่อกับประเทศลาว 361 กิโลเมตร (จากอำเภอเขมราฐถึงอำเภอน้ำยืน ติดต่อกับแขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาศักดิ์)ติดต่อกับประเทศกัมพูชา 67 กิโลเมตร (อำเภอน้ำยืน ติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา)ภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 120-140 เมตร (395-460 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำ เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม และมีลำน้ำใหญ่ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลำเซบาย ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย ห้วยตุงลุง และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่สำคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา

ลักษณะภูมิสัณฐานของจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกโดยสังเขป ดังนี้

บริเวณที่เป็นสันดินริมน้ำ เกิดจากตะกอนลำน้ำที่พัดพามาทับถม สภาพพื้นที่เป็นเนินสันดินริมฝั่งแม่น้ำโขง และบางบริเวณสันดินริมฝั่งลำเซบายบริเวณที่เป็นแบบตะพักลำน้ำ ที่เกิดจากการกระทำของขบวนการของน้ำนานมาแล้ว ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง ลักษณะพื้นที่ที่มีทั้งที่เป็นที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงขึ้นมา พื้นที่เหล่านี้จะพบในบริเวณทั่วไปของจังหวัด กล่าวคือทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และทางใต้ บางแห่งใช้สำหรับทำนาและบางแห่งใช้สำหรับปลูกพืชไร่บริเวณที่เป็นแอ่งหรือที่ลุ่ตวมต่ำหลังลำน้ำ เกิดจากการกระทำของน้ำ พบบางแห่งในบริเวณริมแม่น้ำโขง แม่น้ำชี ลำเซบาย และลำโดมใหญ่ จะมีน้ำแช่ขังนานในฤดูฝนกำลังของน้ำจะมีมากจนสามารถพัดพาเอาตะกอนเหล่านั้นออกมานอกหุบเขาได้ เมื่อมาถึงนอกหุบเขาหรือเชิงเขา สภาพพื้นที่ก็จะเป็นที่ราบทางน้ำไหลกระจายออกไป ทำให้กำลังของน้ำลดลง ก็จะตกตะกอนในบริเวณน้ำ จะพบอยู่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของจังหวัดบริเวณที่เป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา เป็นเนินเขาที่เกิดจากการไหลของธารลาวา ดินบริเวณนี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเป็นผลจากการสลายตัวผุพังของหินบะซอลต์ บริเวณนี้จะพบอยู่ในอำเภอน้ำยืนบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นที่ลาดเชิงเขาที่ตะกอนบริเวณที่เกิดจากการกระทำของน้ำนานมาแล้วทับถมกัน บริเวณนี้จะพบอยู่ในอำเภอโขงเจียม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอตระการพืชผลบริเวณที่ลาดเชิงซ้อน ลักษณะเป็นภูเขาหรือทิวเขามีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จะพบบริเวณทิวเขาพนมดงรักในอำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอบุณฑริก อีกแห่งหนึ่งคือ ทิวเขาภูเขาซึ่งจะพบมากในอำเภอโขงเจียมและอำเภอศรีเมืองใหม่

ภูมิอากาศ
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปีฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทำให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคมฤดูร้อน ถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะ เริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน  

เขตการปกครอง

เขตการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2704 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254086 
Fax. : 045-240283 
Email : damrongdhamamuangubon@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. อำเภอศรีเมืองใหม่

ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ถนนศรีเมืองใหม่ -ฟ้าห่วน หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0-4539-9057 
Fax. : 0-4539-9114 
Email : 1 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3. อำเภอโขงเจียม

ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 0-4535-1041 
Fax. : 0-4535-1041 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4. อำเภอเขื่องใน

ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
โทรศัพท์ : 045-391-100 
Fax. : 045-203-405 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5. อำเภอเขมราฐ

ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4549-1747, 0-4549-1247 
Fax. : 0-4549-1247 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6. อำเภอเดชอุดม

หมู่ที่ 7 ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-361313 หรือ 045-362111 
Fax. : 0-4536-1303 
Email : detudomdistrictoffice3407@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7. อำเภอนาจะหลวย

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 0-4537-9114 
Fax. : 0-4537-9114 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8. อำเภอน้ำยืน

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 0-4537-9114 
Fax. : 0-4537-9114 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9. อำเภอบุณฑริก

ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 0-4537-6102 
Fax. : 0-4520-1155 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


10. อำเภอตระการพืชผล

ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ถนนประเทศธุรกิจ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4548-1178 
Fax. : 0-4548-1161 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


11. อำเภอกุดข้าวปุ้น

ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 ถนนตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทรศัพท์ : 0-4548-4058-9 
Fax. : 0-4548-4109 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


12. อำเภอม่วงสามสิบ

ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ : 0-4548-9006 
Fax. : 0-4548-9132 
Email : Muang30_dopa@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


13. อำเภอวารินชำราบ

ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : ปกครอง 0-4532-3399, สน.ทะเบียน 0-4532-2347 
Fax. : 0-4532-1957 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


14. อำเภอพิบูลมังสาหาร

ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูลมังสังหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4544-1027 
Fax. : 0-4544-1789 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


15. อำเภอตาลสุม

ที่ว่าการอำเภอตาลสุม ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ : 0-4542-7133 
Fax. : 0-4542-7004 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


16. อำเภอโพธิ์ไทร

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6048 
Fax. : 0-4549-6048 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


17. อำเภอสำโรง

ที่ว่าการอำเภอสำโรง หมู่ที่ 9 ถนนพระภิบาล ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
โทรศัพท์ : 0-4530-3083 
Fax. : 0-4530-3099 
Email : samrong34360@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


18. อำเภอดอนมดแดง

ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4530-8057 
Fax. : 0-4530-8052 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


19. อำเภอสิรินธร

ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ถนนสถิตนิมานการ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 0-4536-6092 
Fax. : 0-4536-6219 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


20. อำเภอทุ่งศรีอุดม

ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 1 ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4530-7043 
Fax. : 0-4530-7044 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


21. อำเภอนาเยีย

ที่ว่าการอำเภอนาเยีย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4530-6119 -20 
Fax. : 0-4530-6119 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


22. อำเภอนาตาล

ที่ว่าการอำเภอนาตาล หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4530-5084 
Fax. : 0-4530-5084 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4530-4092 
Fax. : 0-4530-4092 
Email : Laosueakokk@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


24. อำเภอสว่างวีระวงศ์

ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ หมู่ที่ 12 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4520-2191 
Fax. : 0-4520-2192 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


25. อำเภอน้ำขุ่น

ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 0-4586-4619 
Fax. : 0-4586-4619 
Email : namkhun_9@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567